Nieprawidłowości i korekty finansowe przy rozliczaniu projektów unijnych

Nieprawidłowości i korekty finansowe przy rozliczaniu projektów unijnych

Współfinansowanie projektów z dotacji unijnych stanowi atrakcyjną szansę dla wielu organizacji i przedsiębiorstw na rozwijanie innowacyjnych pomysłów, modernizację infrastruktury oraz rozwijanie sektora publicznego. Jednak przy realizacji takich projektów istnieje ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w rozliczeniach, które mogą prowadzić do konieczności dokonania korekt finansowych. W artykule tym, omówimy, czym są nieprawidłowości oraz jakie są procedury korekt finansowych w przypadku projektów unijnych.

Czym są nieprawidłowości w rozliczeniach projektów unijnych?

Definicja pojęcia "nieprawidłowości" została zawarta w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Przez "nieprawidłowość" należy rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy europejskich, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Przy czym warto dodać, że "nieprawidłowość" ma miejsce w sytuacji, gdy wskutek naruszenia procedur doszło do powstania szkody lub mogłoby dojść do jej powstania w budżecie ogólnym UE. Możliwość powstania szkody należy rozumieć jako możliwość uszczuplenia środków unijnych. Dla uznania, zatem, że doszło do powstania "nieprawidłowości" w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wystarczy ustalenie, że wskutek naruszenia procedur obowiązujących przy wydatkowaniu środków unijnych powstała hipotetyczna możliwość powstania szkody w budżecie ogólnym UE.

Rodzaje nieprawidłowości w rozliczeniach projektów unijnych

Nieprawidłowości to wszelkie błędy, nadużycia lub niezgodności z przepisami występujące w trakcie realizacji projektu unijnego. Mogą one dotyczyć zarówno wydatków kwalifikowanych, jak i procedur zarządzania projektem. Nieprawidłowości mają różny charakter i mogą wynikać zarówno z nieumyślnej pomyłki, jak i z celowego działania. Najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami są błędy administracyjne, takie jak braki w dokumentacji, niewłaściwe oznaczenia faktur czy brak podpisów na dokumentach. Błędy merytoryczne natomiast dotyczą niezgodności z przepisami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, np. niewłaściwe uzasadnienie wydatku, brak zgodności z planem projektu czy brak wymaganego wsparcia dokumentacyjnego. Natomiast nadużycia to celowe działania mające na celu osiągnięcie korzyści finansowych kosztem projektu, np. fałszowanie dokumentów, nadmierne fakturowanie czy wykorzystywanie środków na cele niezwiązane z projektem.

Korekty finansowe - jakie są procedury?

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach projektów unijnych, instytucja zarządzająca projektem ma obowiązek podjęcia korekt finansowych. Korekty te mają na celu przywrócenie prawidłowego stanu finansów projektu i dostosowanie rozliczeń do wymogów unijnych.

Procedury korekt finansowych obejmują:

  • Wykrycie nieprawidłowości: Pierwszym krokiem jest identyfikacja nieprawidłowości w trakcie kontroli projektu lub audytu finansowego.
  • Ocena skali nieprawidłowości: Następnie instytucja zarządzająca projektem ocenia skalę nieprawidłowości i wpływ na budżet projektu.
  • Dokumentacja korekt: Korekty finansowe muszą zostać odpowiednio udokumentowane i opisane w raportach.
  • Powiadomienie organów unijnych: W przypadku poważniejszych nieprawidłowości, instytucja zarządzająca projekt musi powiadomić organy unijne odpowiedzialne za kontrolę i nadzór projektów.
  • Korekta finansowa: Na podstawie oceny nieprawidłowości i dokumentacji, instytucja zarządzająca dokonuje korekt finansowych, które polegają na odjęciu bądź zmniejszeniu kosztów nieprawidłowych.
  • Poprawki i nowe rozliczenie projektu: W przypadku wystąpienia błędów merytorycznych, możliwe jest dokonanie poprawek w dokumentacji i przedstawienie nowych rozliczeń.

Korzystaj ze wsparcia ekspertów merytorycznych z Idipsum

Sprawdź swoje projekty pod kątem zgodności i bezpieczeństwa dzięki profesjonalnym kontrolom z ekspertami merytorycznymi oferowanymi przez firmę Idipsum. Wprowadziliśmy dla Państwa - Beneficjentów, kompleksowe kontrole, które zapewniają pewność, że Wasze projekty z powodzeniem przetrwają rygorystyczne kontrole prowadzone przez instytucje zewnętrzne, w tym Instytucje Zarządzające, Wdrażające i Pośredniczące. Nasze kontrole są zgodne z najwyższymi standardami i przeprowadzane są na takich samych procedurach jak te prowadzone przez instytucje zewnętrzne. Obejmują one zarówno zakres finansowy, jak i merytoryczny Waszego projektu. Dobór próby oraz przygotowywane raporty są w pełni zgodne z wymaganiami instytucji zewnętrznych, co pozwala na maksymalne zminimalizowanie ryzyka i przygotowanie się na ewentualne wyzwania związane z kontrolami. Idipsum to firma o wieloletnim doświadczeniu, która skupia wykwalifikowanych ekspertów merytorycznych. Dzięki naszym usługom, unikniecie nieprawidłowości w realizacji projektów unijnych, co może stanowić poważne zagrożenie dla powodzenia waszych przedsięwzięć. Nasz profesjonalizm pozwoli Państwu skoncentrować się na efektywnym wdrażaniu projektów, mając pełne zaufanie do poprawności i zgodności Waszych działań z wymogami unijnymi. Zapewniamy rzetelną i kompleksową pomoc w prowadzeniu projektu, abyście mogli skutecznie osiągnąć cele Waszych projektów unijnych. Skorzystajcie z naszej oferty, by mieć pewność, że Wasze inwestycje są chronione, a Wasze działania oparte są na solidnych fundamentach merytorycznych. Dajcie swoim projektom najlepsze wsparcie z ekspertami Idipsum, abyście mogli odnieść sukces i przyczynić się do dalszego rozwoju Waszej organizacji.

Skontaktuj się z ekspertami Idipsum.pl

 

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone