Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) - Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i instytucji

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) - Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i instytucji

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027 jest kontynuacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-2020. Celem FEnIKS jest wspieranie projektów skoncentrowanych na rozwoju odnawialnych źródeł energii i transportu, ochronie środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Program obejmuje także inwestycje w sektorze ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Nowe nabory wniosków rozpoczęły się w czerwcu, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania dotacji unijnych w obszarach objętych programem i skorzystania ze wsparcia Idipsum.pl w pozyskaniu dotacji i prawidłowej realizacji założeń projektu unijnego.

Cele programu FEnIKS:

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • Obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.
 • Budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne.
 • Dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030.
 • Poprawę bezpieczeństwa transportu.
 • Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia.
 • Wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

FEnIKS - założenia programowe:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.
 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym.
 • Zwiększenie odporności na zmiany klimatu, w tym na susze i powodzie, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego.
 • Poprawa gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.
 • Wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów oraz rozwijanie systemu monitorowania zasobów przyrodniczych w celu ułatwienia ich ochrony.
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie.
 • Poprawa spójności komunikacyjnej i ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego.
 • Zwiększenie dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz ze zwiększeniem ich skuteczności.
 • Wzmocnienie ochrony zabytków o krajowym i światowym znaczeniu, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych.

Priorytet FENX.01: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:

Priorytet FENX.01 programu FEnIKS skierowany jest do przedsiębiorstw, administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjenci mają możliwość uzyskania dofinansowania na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, zazielenieniem zbiorników wodnych, infrastrukturą komunalną do zbierania i oczyszczania ścieków, gospodarką odpadami, ochroną przyrody i rozwojem zielonej infrastruktury. Na ten cel przeznaczono 4 616 061 637 EUR.

Priorytet FENX.02: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

Priorytet FENX.02 składa się z trzech działań skierowanych do przedsiębiorstw, administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego:

 • Działanie FENX.02.01 koncentruje się na wsparciu infrastruktury ciepłowniczej, w tym skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji, systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz magazynów energii cieplnej/elektrycznej zintegrowanych z odnawialnymi źródłami energii. Na ten cel przeznaczono 1 183 000 000 EUR.
 • Działanie FENX.02.02 wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw alternatywnych z OZE (biometan i zielony wodór) oraz infrastrukturę umożliwiającą przyłączenie do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej elektroenergetycznej/gazowej. Na ten cel przeznaczono 538 000 000 EUR.
 • Działanie FENX.02.03 wspiera rozwój infrastruktury energetycznej, w tym inteligentne systemy elektroenergetyczne, budowę/rozbudowę/modernizację linii elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych. Na ten cel przeznaczono 1 822 000 000 EUR.

Priorytet FENX.03, FENX.04 oraz FENX.05: Wsparcie sektora transportu:

Trzy kolejne priorytety programu FEnIKS skupiają się na wsparciu sektora transportu. Obejmują inwestycje w rozwój transportu miejskiego, dróg, kolei, infrastruktury lotniczej, RIS na śródlądowych drogach wodnych oraz związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Na te priorytety przeznaczono łącznie 12 910 654 906 EUR.

Priorytet FENX.06: Wsparcie sektora zdrowia:

Priorytet FENX.06 skierowany jest do instytucji ochrony zdrowia i obejmuje wsparcie dla rozwoju infrastruktury, cyfryzacji placówek, telemedycyny, funkcji diagnostycznych oraz inwestycji w sprzęt i wyposażenie. Na ten cel przeznaczono 650 000 000 EUR.

Priorytet FENX.07: Wsparcie sektora kultury:

Priorytet FENX.07 skierowany jest do organizacji społecznych, związków wyznaniowych, administracji publicznej i przedsiębiorstw. Wsparcie to obejmuje inwestycje w rozwój infrastruktury kulturalnej, w tym zarówno zabytkowej, jak i nie zabytkowej, oraz działania mające na celu ochronę i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego. Na ten cel przeznaczono 600 000 000 EUR.

Priorytet FENX.08: Wsparcie wdrażania programu:

Priorytet FENX.08 skierowany jest do instytucji realizujących program FEnIKS i obejmuje wsparcie finansowe w wysokości 282 078 503 EUR.

Wzmocnij potencjał firmy – skorzystaj z dotacji unijnych

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027 oferuje przedsiębiorstwom, administracji publicznej i jednostkom samorządu terytorialnego możliwość pozyskania dofinansowania na różnorodne projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii i transportu, ochroną środowiska, adaptacją do zmian klimatu, ochroną zdrowia, dziedzictwem kulturowym oraz rozwojem infrastruktury. Program ten jest kontynuacją poprzedniego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-2020. Jeżeli planowane przez Państwa projekty czy inwestycje wpisują się w priorytety Programu FEnIKS, warto zapoznać się z dostępnymi informacjami na stronie internetowej programu lub skonsultować się bezpośrednio z zespołem ekspertów Idipsum.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje i wsparcie w złożeniu wniosku o dofinansowanie, jak również zagwarantować prawidłowe wydatkowanie środków z dotacji.

Skontaktuj się z ekspertami Idipsum.pl

 

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone