Dotacja warunkowa w programie FENG - nowe założenia i możliwości wsparcia

Dotacja warunkowa w programie FENG - nowe założenia i możliwości wsparcia

Program FENG (Fundusz Efektywności Nowej Generacji) stale rozwija się i dostosowuje do potrzeb przedsiębiorców i organizacji, które pragną realizować innowacyjne projekty. Jedną z głównych zmian w założeniach programu jest wprowadzenie dotacji warunkowej, która otwiera nowe perspektywy wsparcia dla przedsiębiorstw. W niniejszym artykule przedstawimy szczegóły dotacji warunkowej w ramach FENG oraz omówimy różne kategorie przedsiębiorstw i zasady podziału dotacji.

Nowe założenia dotacji warunkowej w programie FENG

Dotacja warunkowa w programie FENG przynosi istotne zmiany w podejściu do wsparcia innowacji. Jedną z kluczowych zmian jest realizacja projektów modułowych, które umożliwiają finansowanie różnych działań badawczo-rozwojowych, wdrażanie innowacji oraz modułów fakultatywnych. Moduły te obejmują obszary takie jak infrastruktura B+R, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw czy rozwój kompetencji.

Dotacja warunkowa w ramach Ścieżki SMART

Nowością w programie FENG jest wprowadzenie wsparcia innowacji w ramach Ścieżki SMART. Dotacja warunkowa będzie wykorzystywana jako forma finansowania wdrożenia innowacji w tej ścieżce. Moduły dotyczące prac B+R oraz wybranych modułów fakultatywnych będą finansowane w formie dotacji, a istotnym założeniem jest to, że dotacje warunkowe mogą być przyznawane dla przedsiębiorstw różnych wielkości.

Podział dotacji warunkowej dla różnych kategorii przedsiębiorstw

Dotacja warunkowa w ramach FENG opiera się na podziale kwoty dofinansowania na część bezzwrotną i część zwrotną. Oznacza to, że część wsparcia będzie miała charakter zwrotny, a przedsiębiorcy będą zobowiązani do zwrotu części dotacji w zależności od osiągniętych efektów, takich jak przychody uzyskane w wyniku realizacji projektu. Tabela poniżej przedstawia podział dotacji dla różnych kategorii przedsiębiorstw:

Kategorie przedsiębiorstw

Część bezzwrotna dotacji warunkowej

Część zwrotna dotacji warunkowej

Mikro i małe przedsiębiorstwa

50%

50%

Średnie przedsiębiorstwa

40%

60%

Duże przedsiębiorstwa

30%

70%

Podział ten uwzględnia różne wielkości przedsiębiorstw i stwarza atrakcyjne warunki dla każdej kategorii, umożliwiając elastyczne korzystanie z dotacji w zależności od potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorcy.

Zasady rozliczania dotacji warunkowej w programie FENG

Rozliczanie dotacji warunkowej w ramach programu FENG odbywa się na podstawie określonych zasad. Przede wszystkim, w zależności od kategorii przedsiębiorstwa, określa się procentowy udział części bezzwrotnej i części zwrotnej dotacji. Tabela przedstawiona wcześniej stanowi podstawę dla ustalenia odpowiednich proporcji dotacji zwrotnej w przypadku modułu wdrożeniowego. Należy podkreślić, że udzielenie dotacji warunkowej oraz korzystanie z jej środków nie wiąże się z dodatkowymi opłatami czy prowizjami. Jednak po upływie 4 lat od zakończenia realizacji projektu, przedsiębiorca będzie zobowiązany do jednorazowego zwrotu odpowiedniej części dotacji zwrotnej. W przypadku braku terminowej spłaty co najmniej jednej raty, cała kwota do zwrotu będzie natychmiast wymagalna. Warunek zwrotu dotacji jest uzależniony od wskaźnika "R" obliczanego według wzoru: R = (P/DZ*100%) - 100%, gdzie:

R - to wskaźnik służący do oceny spełnienia warunku zwrotu dotacji,

P - to suma przychodów generowanych w wyniku realizacji modułu "Wdrożenie innowacji", czyli przychody netto ze sprzedaży produktów, nowych lub udoskonalonych, wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji modułu lub przychody netto ze sprzedaży produktów wytworzonych w procesie, nowym lub udoskonalonym, powstałym w wyniku realizacji modułu, w całym okresie referencyjnym między zakończeniem projektu unijnego a upływem 4 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,

DZ - to część zwrotna dotacji warunkowej.

Wysokość zwrotu dotacji warunkowej jest obliczana na podstawie końcowej wartości udzielonej części zwrotnej dotacji, po uwzględnieniu ewentualnych wcześniejszych zwrotów w trakcie realizacji projektu.

Określono również warunki umożliwiające zmniejszenie spłaty dotacji zwrotnej w zależności od kategorii przedsiębiorstw:

Warunki dla dużych przedsiębiorstw:

Jeżeli zwrot nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od wskazania kwoty do zwrotu przez instytucję odpowiedzialną za program (IP), beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu.

Jeżeli spłata nastąpi w ratach w ciągu 12 miesięcy od wskazania kwoty do zwrotu przez IP, beneficjent zwraca 95% kwoty do zwrotu.

Jeżeli spłata nastąpi w ratach w ciągu 24 miesięcy od wskazania kwoty do zwrotu przez IP, beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.

Warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw:

Jeżeli zwrot nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od wskazania kwoty do zwrotu przez IP, beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu.

Jeżeli spłata nastąpi w ratach w ciągu 12 miesięcy od wskazania kwoty do zwrotu przez IP, beneficjent zwraca 85% kwoty do zwrotu.

Jeżeli spłata nastąpi w ratach w ciągu 24 miesięcy od wskazania kwoty do zwrotu przez IP, beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu.

Jeżeli spłata nastąpi w ratach w ciągu 36 miesięcy od wskazania kwoty do zwrotu przez IP, beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.

Wsparcie Idipsum.pl w zakresie programów unijnych

Idipsum.pl oferuje szeroki zakres usług w obszarze programów unijnych, w tym również w programie FENG. Jej profesjonalne podejście i doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych sprawiają, że jest godnym uwagi partnerem dla beneficjentów. Doskonale rozumiemy, jak istotne jest skuteczne przygotowanie i składanie wniosków oraz prawidłowe rozliczanie projektów unijnych. Dlatego oferujemy wsparcie na każdym etapie tego procesu, zapewniając kompleksową pomoc i doradztwo.

Nasi eksperci posiadają dogłębną wiedzę na temat unijnych przepisów i wytycznych, co pozwala nam zapewnić naszym klientom profesjonalne doradztwo, odpowiednie dostosowanie projektów do oczekiwań instytucji unijnych oraz skuteczne zarządzanie finansami projektowymi. Idipsum.pl gwarantuje indywidualne podejście do każdego klienta, uwzględniając jego specyficzne potrzeby i cele. Naszym celem jest nie tylko pomóc beneficjentom w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych, ale także zapewnić im pełne zrozumienie procesu i umożliwić osiągnięcie sukcesu projektowego. Dlatego w ofercie Idipsum.pl znajdują się również dedykowane programy szkoleniowe dla Beneficjentów ,przyszłych lub obecnych, w tym również szkolenia przygotowujące do rozliczenia wydatków z projektów w ramach programu FENG.

Jeśli szukasz profesjonalnego i zaufanego partnera do prowadzenia programów unijnych, warto skorzystać z usług Idipsum.pl. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania, które przyczynią się do osiągnięcia Twoich celów i sukcesu projektowego.

Skontaktuj się z ekspertami Idipsum.pl

 

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone