Wnioski o płatność w projekcie SMART – Jak zarządzać finansami projektu unijnego?

Wnioski o płatność w projekcie SMART – Jak zarządzać finansami projektu unijnego?

Projekty realizowane w ramach ścieżki SMART, będące częścią Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, stanowią istotne wsparcie dla przedsiębiorstw dążących do innowacji i rozwoju. Proces ten obejmuje nie tylko pozyskanie dofinansowania, ale również jego rozliczenie, co wiąże się z koniecznością przygotowania wniosków o płatność. Zarządzanie finansami w projekcie realizowanym w ramach ścieżki SMART, która jest elementem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Zrozumienie procesu wnioskowania o płatności oraz wypłaty środków jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej i realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. W tym artykule eksperci Idipsum.pl przybliżą istotne aspekty i wytyczne dla beneficjentów w kwestii prawidłowego wnioskowania i rozliczania dofinansowań w projekcie SMART.

Proces wnioskowania - pierwsze kroki Beneficjenta

Po pozytywnym przejściu procedury oceny i podpisaniu umowy o dofinansowanie, rozpoczyna się faza operacyjna projektu. Pierwszy wniosek o płatność, który będzie można składać w systemie informatycznym CST2021, należy przygotować po sześciu miesiącach od daty podpisania umowy. Wniosek ten powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony, co jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Beneficjent zobowiązany jest również przedstawić dokumenty źródłowe dla wydatków oraz wykaz osiągniętych wskaźników produktu i wykonanych zadań.

Opcje finansowania projektu unijnego- wybór metody rozliczenia środków

Beneficjenci programu mają do wyboru dwa główne mechanizmy finansowania projektu - system zaliczkowy oraz refundacyjny. Wybór odpowiedniego trybu ma istotne konsekwencje dla zarządzania budżetem i wymaga analizy zdolności przedsiębiorstwa do prefinansowania wydatków projektowych​​. W trybie refundacyjnym beneficjent początkowo samodzielnie pokrywa koszty projektu, a później, na etapie rozliczenia, wnosi o zwrot tych wydatków. W przypadku trybu zaliczkowego, beneficjent otrzymuje regularne zaliczki na swoje konto bankowe, które mogą być wykorzystane do finansowania projektu, a następnie prezentowane są jako już zainwestowane środki.

Modyfikacje w procedurze składania wniosków o płatność

W ramach Ścieżki SMART nastąpiły pewne zmiany w częstotliwości składania wniosków o płatność. W poprzednich perspektywach finansowych składanie wniosków odbywało się co kwartał, podczas gdy teraz wymaga się, aby było to przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pół roku. Ta zmiana może stanowić zarówno udogodnienie, jak i wyzwanie, zależnie od zdolności zarządzania projektem i płynności finansowej danego przedsiębiorstwa.

Weryfikacja procesu wnioskowania i wsparcie ekspertów Idipsum.pl

Wniosek o płatność w projekcie SMART stanowi kluczowy etap procesu rozliczeniowego i wymaga kompleksowego przygotowania oraz pełnego zrozumienia zasad programu FENG. Wybór odpowiedniego trybu rozliczenia, terminowe składanie wniosków i profesjonalna współpraca z ekspertami to kluczowe czynniki, które gwarantują sukces finansowy projektu i pełne wykorzystanie dostępnych środków unijnych. Działając zgodnie z powyższymi wytycznymi, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać potencjał Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, aby zrealizować swoje innowacyjne cele rozwojowe. Warto nawiązać współpracę z doświadczonymi doradcami specjalizującymi się w zarządzaniu projektami unijnymi. Profesjonalne wsparcie, takie jak to oferowane przez Idipsum.pl, może znacząco przyczynić się do efektywnej realizacji projektu oraz do zachowania pełnej zgodności z postanowieniami umowy. Skuteczność w zarządzaniu płatnościami w projekcie SMART bowiem zależy od zrozumienia procesu, dokładnego planowania i strategicznego podejścia do wyboru metody finansowania. Dodatkowo cały proces wnioskowania i rozliczenia projektu wymaga stałej weryfikacji działań wobec wymogów programu oraz umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków finansowania. Skorzystanie ze wsparcia ekspertów z Idipsum.pl znacznie ułatwi ten proces i zagwarantuje prawidłową realizację procesu wnioskowania o płatność.

Skontaktuj się z ekspertami Idipsum.pl

 Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone