Korekty finansowe w Nowej Perspektywie 2021-2027. Jak uniknąć pułapek w projektach unijnych

Korekty finansowe w Nowej Perspektywie 2021-2027. Jak uniknąć pułapek w projektach unijnych

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, beneficjenci realizujący projekty mają obowiązek zrozumienia i przestrzegania zmienionych zasad dotyczących korekt finansowych. Korekty finansowe to obniżenie kwoty wydatków kwalifikowalnych, a w konsekwencji dotacji na dany wydatek, zależnie od skali naruszenia przepisów. Korekty te mogą być nałożone zarówno w trakcie realizacji projektu, po jego zakończeniu, a nawet w okresie trwałości projektu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, beneficjent musi być przygotowany na konieczność zwrotu części lub całości przyznanych środków.

Czym są korekty finansowe w projektach unijnych?

Korekty finansowe są rezultatem naruszenia przepisów zarówno prawa unijnego, jak i krajowego, które regulują stosowanie prawa unijnego. To naruszenie przepisów w wyniku działań lub zaniechań, które negatywnie wpływają na budżet Unii Europejskiej, poprzez niewłaściwe wydatki, jest uważane za nieprawidłowość indywidualną. To właśnie na tej podstawie mogą być nałożone korekty finansowe.

Kiedy nakładane są korekty finansowe?

Wysokość korekty finansowej za naruszenia prawa unijnego i krajowego nie jest jednolita, lecz zależna od skali nieprawidłowości związanych z zamówieniami publicznymi. To oznacza, że korekta finansowa może być równa wydatkom objętym współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach zamówienia. Korekta finansowa może zostać nałożona w wyniku różnych naruszeń, takich jak:

  • Naruszenie prawa unijnego i krajowego dotyczącego stosowania prawa wspólnotowego.
  • Działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego w projekt.
  • Obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionymi wydatkami, na przykład nieprzestrzeganie procedur wyboru dostawcy przedmiotu zamówienia.

Naruszenia te mogą wystąpić na różnych etapach realizacji projektu, a ich wpływ na budżet Unii Europejskiej jest brany pod uwagę przy decyzji o nałożeniu korekty finansowej.

Czy da się uniknąć korekt finansowych?

Uniknięcie korekt finansowych jest możliwe, jeśli można udowodnić, że nieprawidłowość nie miała negatywnego wpływu na budżet Unii Europejskiej. Istnieje wymaganie związane z zależnością przyczynowo-skutkową między naruszeniem prawa, a potencjalnym uszczupleniem budżetu Unii Europejskiej. Instytucja Zarządzająca projektami unijnymi jest odpowiedzialna za udowodnienie, że wydatek był nieuzasadniony. W przypadku braku wyraźnego i niebudzącego wątpliwości związku między naruszeniem prawa, a potencjalnym uszczupleniem budżetu Unii Europejskiej, korekta finansowa nie może być nałożona.

Korekty finansowe w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027

W Nowej Perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, korekty finansowe pozostają obowiązującym narzędziem kontroli nad projektami unijnymi. Jednak wprowadzono nowe przepisy regulujące zasady ich naliczania oraz dodatkowe pułapki, które mogą sprawić trudności beneficjentom. Dlatego tak istotne jest dokładne zrozumienie tych zasad i ścisła współpraca z Instytucją Zarządzającą projektami.

Idipsum.pl – niezawodne wsparcie w prowadzeniu projektów unijnych

Korekty finansowe w projektach unijnych są środkiem kontroli i zabezpieczenia budżetu Unii Europejskiej przed nadużyciami i nieprawidłowościami. Beneficjenci projektów unijnych muszą być odpowiednio przygotowani do przestrzegania przepisów unijnych i krajowych oraz do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, aby uniknąć nałożenia korekt finansowych. Warto również śledzić zmiany w przepisach i korzystać z doradztwa i konsultacji w zakresie zgodności z prawem unijnym. Doświadczeni eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej Idipsum.pl od lat specjalizują się w świadczeniu kompleksowego wsparcia w realizacji projektów unijnych. Działamy na rynku jako partner, który doskonale rozumie złożoność i wyzwania związane z pozyskiwaniem oraz efektywną implementacją funduszy unijnych. Firma Idipsum.pl oferuje szeroki zakres usług, które obejmują doradztwo unijne, audyt projektów unijnych oraz specjalnie dostosowane programy szkoleń, które uwzględniają dynamicznie zmieniające się przepisy prawne regulujące dofinansowania unijne. Doradztwo unijne świadczone przez Idipsum.pl opiera się na bogatym doświadczeniu i dogłębnym zrozumieniu wymogów unijnych. Firma pomaga beneficjentom w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji projektowej, odpowiednim zarządzaniu projektami, a także w identyfikacji źródeł finansowania i optymalizacji kosztów. W przypadku zaistnienia przeprowadzenia korekt finansowych bądź wykrycia wydatków niekwalifikowalnych eksperci Idipsum.pl pomagają zagwarantować prawidłowy przebieg rozliczenia projektu wdrażając właściwe procedury korekcyjne i odwoławcze. Programy szkoleń opracowywane przez Idipsum.pl są indywidualnie dostosowywane do potrzeb beneficjentów, uwzględniając specyfikę projektów oraz zmieniające się przepisy prawne. Szkolenia te pozwalają beneficjentom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami unijnymi, monitorowania wydatków, audytu oraz rozliczania funduszy unijnych. To doskonały sposób na zwiększenie efektywności działań i minimalizację ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Idipsum.pl zatem to zaufany partner dla beneficjentów projektów unijnych, który oferuje wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Skontaktuj się z ekspertami Idipsum.pl

 

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone