Aktualne konkursy

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

 1. Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie można otrzymać na: prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej; maszyny i urządzenia; materiały i roboty budowlane; wartości niematerialne i prawne; nieruchomości; usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność; inwestycje związane z ochroną środowiska; szkolenia; promocję produktów za granicą; ochronę praw własności przemysłowej.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na: prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej; maszyny i urządzenia; materiały i roboty budowlane; wartości niematerialne i prawne; nieruchomości; usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność; inwestycje związane z ochroną środowiska; szkolenia; promocję produktów za granicą; ochronę praw własności przemysłowej.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy.

Wsparcie można otrzymać na: zakup usług związanych z rozwojem modelu biznesowego; wynagrodzenia personelu projektu; zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0; działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania; wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Wnioski w ramach naboru można składać do 8 listopada 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na powrót na rynek.

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

- pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości;

- pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji;

- przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Akademia Menadżera MŚP

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

- zdiagnozować potrzeby mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa oraz luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;

- przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym: właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Projekt „Akademia pozytywnej zmiany”

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

Dofinansowanie ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym, które będzie odpowiadać ich potrzebom i ułatwi im powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. „Menadżer 4.0” – dofinansowanie doradztwa i szkoleń w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla właścicieli i współwłaścicieli firm, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Dofinansowanie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

OPCJA I

- refundacja wydatków związanych z opracowaniem analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych;

- refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC);

OPCJA II

- refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC) – dotyczy przedsiębiorstw, które posiadają analizę, nie starszą niż 3 lata.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr zarządzających MMŚP w zakresie transformacji cyfrowej

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa, które: należą do sektora MMŚP, posiadają siedzibę główną na terenie Polski, planują objęcie wsparciem w ramach projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze, posiadają analizę potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach projektu, spełniają warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”. Może obejmować refundację kosztów: opracowania analizy potrzeb rozwojowych oraz usług rozwojowych: szkoleniowych czy doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie transformacji cyfrowej.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Promocja marki innowacyjnych MŚP

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie można przeznaczyć na:

- udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;

- wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego w czasie trwania misji;

- kampanie promocyjne.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

Oferta kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw – handlowych, produkcyjnych i usługowych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

- zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową;

- określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;

- skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Zrównoważona mobilność miejska

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem będą objęte projekty, które obejmą m.in. takie zadania, jak:

- zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);

- budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności;

- digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu).

Wnioski w ramach naboru można składać do 12 grudnia 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji. Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Wnioski w ramach naboru można składać od 10 października do 19 grudnia 2023 roku.

 1. Ścieżka SMART

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Finasowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium Polski. Jest to kompleksowe wsparcie działalności, polegające w szczególności na wzmacnianiu zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażaniu innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów. Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku.

 1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wnioski mogą składać mikro i małe spółki kapitałowe, mające siedzibę na obszarze makroregionu Polski Wschodniej.

O dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty innowacyjne dotyczące wsparcia rozwoju działalności biznesowej startupów dla zweryfikowanych pomysłów w ramach programów inkubacji na Platformie startowej POPW lub innych programów finansowanych ze środków publicznych i wejście z opracowanym produktem na rynek, uwzględniając pierwszą sprzedaż.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

 1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Wsparcie przyznane zostanie w ramach następujących kategorii pomocy publicznej: regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP; pomocy na usługi doradcze dla MŚP; pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności; pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych; pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych; pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną; pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych; pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów; pomocy de minimis.

Nabór wniosków planowany jest na IV kwartał 2023 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. Działanie 1.1 Ścieżka SMART (CP1) – nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP

Nabór skierowany jest dla dużych przedsiębiorstw (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji).

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa planujące realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły mogą zostać zrealizowane w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji lub z własnych środków.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Działanie 1.1 Ścieżka SMART (CP1) – nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP

Nabór skierowany jest dla dużych przedsiębiorstw (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji).

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa planujące realizację kompleksowych projektów na rzecz dostępności z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły mogą zostać zrealizowane w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków. Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny naboru.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Ścieżka SMART na rzecz dostępności, nabór FENG.01.01-IP.01-003/23

O dofinansowanie mogą się starać duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji). Aby uzyskać wsparcie muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które:

- wpisują się w zakres tematyczny naboru (rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności; ponadto wpisują w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację);

- obejmują: Moduł B+R; Moduł Wdrożenie innowacji; Moduł Infrastruktura B+R; Moduł Cyfryzacja; Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw; Moduł Internacjonalizacja; Moduł Kompetencje.

Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23

W naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji). Muszą zaplanować współpracę z MŚP, aby uzyskać wsparcie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które:

- wpisują się w zakres tematyczny naboru (rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności; ponadto wpisują w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację);

- obejmują: Moduł B+R; Moduł Wdrożenie innowacji; Moduł Infrastruktura B+R; Moduł Cyfryzacja; Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw; Moduł Internacjonalizacja; Moduł Kompetencje.

Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 października 2023 roku do godz. 16:00.

 1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Wnioski o dofinansowanie mogą składać duzi przedsiębiorcy, konsorcja.

Wsparcie przyznane zostanie w ramach następujących kategorii pomocy publicznej: regionalnej pomocy inwestycyjnej; pomocy na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców; pomocy na projekty badawczo-rozwojowe; pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą; pomocy dla klastrów innowacyjnych; pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na wspieranie innowacyjności; pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne; pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych; pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych; pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną; pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji; pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych; pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy; pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów; pomocy na badania środowiska.

Nabór wniosków planowany jest na IV kwartał 2023 roku.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Adaptacja do zmian klimatu

Dofinansowanie mogą otrzymać zlokalizowane na obszarze makroregionu Polski Wschodniej.

Wsparcie może zostać przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmujące:

- zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach miejskich (systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie absorpcji wody w gruncie, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody opadowej wraz z systemami jej dystrybucji podczas suszy, co jest związane głównie z budową zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi (w tym roztopowymi) z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie);

- zakładanie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (rozwój powierzchni pokrytych zielenią w miastach z udziałem rozwiązań z zakresu niebieskiej infrastruktury).

Kosztem kwalifikowalnym w ramach ww. przedsięwzięć może być również opracowanie/aktualizacja miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

 1. Gospodarka wodno‐ściekowa

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, czyli jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo‐kanalizacyjne.

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z budową nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budową, przebudową, rozbudową i remontem istniejącej infrastruktury komunalnej do ich oczyszczania.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

 1. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta – stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.

Wsparcie może zostać przyznane projektom, realizowanym na terenach miejskich, obejmującym rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu

W ramach działania mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie miasta, które uczestniczyły w realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” oraz m. st. Warszawa.

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które będą wdrażały inwestycje określone w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi wspierane będą systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielononiebieskiej infrastruktury.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Wsparciem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których miejscem realizacji jest region warszawski stołeczny. Nabór skierowany jest do podmiotów wpisanych na Polska Mapę Infrastruktury badawczej oraz do podmiotów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, które mogą realizować przedsięwzięcie z innymi podmiotami.

Zadaniem konkursu jest rozwój infrastruktury badawczej umieszczonej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz wsparcie infrastruktur badawczych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Rozwój ten musi być połączony z wdrażaniem procedur zarządzania wykorzystaniem infrastruktury na potrzeby przedsiębiorców i innych podmiotów oraz procedur zarządzania transferem wiedzy do gospodarki i komercjalizacji.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 1. Wsparcie przedinwestycyjne – Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

O dofinansowanie mogą się ubiegać: klastry energii, spółdzielnie energetyczne, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub obywatelskich społeczności energetycznych OZE.

Wsparcie przedinwestycyjne będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcia:

Wnioski w ramach naboru można składać od 19 września do 31 grudnia 2023 roku do godz. 14:00.

 1. Wsparcie inwestycyjne – Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Podmiotami ubiegającymi się o wsparcie mogą być członkowie klastrów energii.

Dofinansowanie jest ukierunkowane na demonstrację rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych, które mogą być stosowane przez społeczności energetyczne.

Wnioski w ramach naboru można składać od 12 października do 31 grudnia 2023 roku.

 1. Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z zarządzającymi obszarami (specjalne strefy ekonomiczne).

Wsparcie przeznaczone jest na niezbędne prace infrastrukturalne do przygotowania lokalizacji pod nowe inwestycje, m.in. scalenie gruntów, uregulowanie kwestii technicznych i prawnych, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia), budowa powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe i usługowe.

Nabór wniosków planowany jest na IV kwartał 2023 roku.

 

REGIONY

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

 1. Działanie 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP – [nabór nr FEKP.06.03-IP.02-001/23]

Dofinansowanie mogą otrzymać: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty.

Wsparcie można otrzymać na działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi celem rozwoju edukacji włączającej, elementem projektu mogą być inwestycje w przyszkolną bazę sportową.

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

 1. Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP – [nabór nr FEKP.03.01-IP.02-002/23]

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wsparcie można otrzymać na:

- zakup taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego;

- zakup taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego;

- inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych wykorzystywanych w transporcie publicznym lub indywidualnym;

- działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Wnioski w ramach naboru można składać do 1 grudnia 2023 roku.

 1. Działanie 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF – IP – [nabór nr FEKP.05.06-IP.02-003/23]

O wsparcie mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, wspólnoty, spółdzielnie i TBS, MŚP, instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu, podmioty ekonomii społecznej.

Zakres dofinansowania to: budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni, działania służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców czy poprawie bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski w ramach naboru można składać do 15 grudnia 2023 roku.

 1. Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP- [nabór nr FEKP.08.12-IP.02-005/23]

O wsparcie mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych oraz szkół specjalnych); partnerem projektu może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Zakres dofinansowania to: wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego; wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego; wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty znajdujące się na liście podstawowej Strategii terytorialnej ZIT BydOF.

Wnioski w ramach naboru można składać do 29 grudnia 2023 roku.

 1. Działanie 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP- [nabór nr FEKP.08.15-IP.02-004/23]

O wsparcie mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe; partnerem projektu może być każdy inny podmiot z katalogu określonego w polu „Typ beneficjenta – ogólny”.

Zakres dofinansowania to: wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego; wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego; wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

Wnioski w ramach naboru można składać do 29 grudnia 2023 roku.

 

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

 1. Trwałe miejsca pracy w ekonomii społecznej

O dofinansowanie mogą się ubiegać: ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej.

Projekt realizowany będzie w ramach tzw. Obszaru I oraz II. Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Wnioski w ramach naboru można składać od 9 października do 13 listopada 2023 roku.

 1. Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa – Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych)

O dofinansowanie mogą się ubiegać: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego, Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego.

W ramach projektu z zakresu Rozwijania systemów ratownictwa możliwy będzie zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemicznoekologicznych. Dopuszczalne będzie wprowadzenie elementów edukacji w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych.

Wnioski w ramach naboru można składać do listopada 2023 roku.

 1. Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa – Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego – w obrębie jednego województwa

Dofinansowanie mogą otrzymać: Państwowa Straż Pożarna, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego, Jednostka OSP, Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych (inne niż Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego), Jednostka Samorządu Terytorialnego, Spółki Komunalne, Spółki Wodne, Wody Polskie.

W ramach projektu z zakresu Rozwijania systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego – w obrębie jednego województwa dopuszczalne będzie wprowadzenie elementów edukacji w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych.

Wnioski w ramach naboru można składać do listopada 2023 roku.

 1. Tworzenie oferty dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór dotyczy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, które będą odpowiedzialne za działania z zakresu promocji gospodarczej i internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP. Celem jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Wnioski w ramach naboru można składać od 20 listopada do 8 grudnia 2023 roku.

 1. Zwiększenie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO). II. Rozwój umiejętności i kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, głównie w MŚP.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór przewiduje dwa typy projektów. W ramach I typu przewidziane jest dofinansowanie projektów związanych z budową potencjału Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa lubuskiego poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO). W ramach II typu przewidziane będzie dofinansowanie projektów obejmujących wzmocnienie potencjału Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa lubuskiego poprzez rozwój umiejętności i kompetencji parterów społecznych i gospodarczych pracujących na rzecz RIS.

Wnioski w ramach naboru można składać od 13 grudnia do 31 grudnia 2023 roku.

 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

 1. 12 Transformacja transportu

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej.

Nabór obejmuje następujące typy projektów: zeroemisyjny tabor autobusowy, w tym wodorowy; zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowego; Infrastruktura do obsługi podróżnych; integracja usług transportowych dotyczących powiązań lokalnych i ponadlokalnych, w tym cyfryzacja; ogólnodostępna infrastruktura obsługi i ładowania pojazdów zeroemisyjnych; infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

 1. Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego oraz administracja publiczna.

Dofinansowane mogą być projekty, które polegają na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej uszkodzeniem na skutek wystąpienia ruchów osuwiskowych ziemi oraz polegające na wykonaniu systemów zaprojektowanych w celu ochrony zagrożonych obszarów przed wystąpieniem takich zdarzeń.

Wnioski w ramach naboru można składać do 29 grudnia 2023 roku.

 

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 1. 3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – nr naboru FEPK.01.03-IZ.00-002/23

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie obejmuje wdrożenie we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo-rozwojowych.

Wnioski w ramach naboru można składać od 1 października do 30 października 2023 roku.

 1. 1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej – nr naboru FEPK.01.01-IZ.00-001/23

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa.

Wsparcie skierowane jest na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących:

- prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie);

- prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne, których realizacja jest możliwa w celu lepszego dopasowania zakresu wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb podmiotów objętych wsparciem);

- dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu (moduł „Doradztwo”).

Wnioski w ramach naboru można składać do 30 listopada 2023 roku.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

 1. Działanie 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027

O dofinansowanie w ramach projektu mogą się ubiegać: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie obejmuje następujące typy projektów:

- budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej;

- prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz nadanie im nowych funkcji lub rozwój funkcji dotychczasowych służących celom społecznym, kulturalnym oraz turystycznym i gospodarczym (uzupełniająco);

- kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

Wnioski w ramach naboru można składać od 25 października do 15 listopada 2023 roku.

 1. Działanie 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej (projekty zintegrowane)

O dofinansowanie mogą się ubiegać: MŚP; organizacje pozarządowe; szkoły i inne placówki systemu oświaty; organizacje zrzeszające pracodawców; jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie obejmuje następujące typy projektów:

- zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne istniejących szkół zawodowych, meble, w szczególności pracowni kształcenia zawodowego, laboratoriów dydaktycznych, warsztatów i sal do praktycznej nauki zawodu;

- przebudowa, roboty budowlane, remont obiektów szkół zawodowych, m.in. budynków szkolnych, warsztatów - wyłącznie w powiązaniu z pierwszym typem projektu.

Wnioski w ramach naboru można składać od 6 listopada do 20 grudnia 2023 roku.

 1. Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej (projekty zintegrowane)

O dofinansowanie mogą się ubiegać: administracja publiczna; instytucje nauki i edukacji; instytucje ochrony zdrowia; instytucje wspierające biznes; organizacje społeczne i związki wyznaniowe; osoby fizyczne; partnerzy społeczni; przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; służby publiczne.

Finansowanie może zostać przeznaczone na projekty odnoszące się do wsparcia szkolnictwa zawodowego, które obejmuje m.in. dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, uwzględniające branże kluczowe dla gospodarki regionu, wsparcie uczniów i osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, uruchamianie dodatkowych zajęć, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu, promocję kształcenia zawodowego oraz działania realizowane będą we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami.

Wnioski w ramach naboru można składać od 6 listopada do 20 grudnia 2023 roku.

 

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 1. 09.02-IZ.01-022/23 Rozwój ZIT

O dofinasowanie mogą ubiegać się Związki ZIT powołane w ramach zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, realizujące działania na obszarze realizacji ZIT.

Wsparcie można otrzymać na realizację inicjatyw rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych.

Nie ma określonej końcowej daty składania wniosków.

 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

 1. 04.02-IZ.00-001/23 Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu

O dofinansowanie mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST); jednostki organizacyjne działające w imieniu JST; Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe.

Wsparcie jest skierowane na realizację przedsięwzięć w zakresie m.in. takich elementów/ rozwiązań jak: drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, spójne sieci tras rowerowych pełniących funkcję komunikacyjną, Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), miejsca parkingowe dla rowerów (np. w formie Bike&Ride), stojaki i wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, likwidacja utrudnień i zagrożeń w ruchu pieszym i rowerowym, kładki/przeprawy rowerowe, podziemne tunele/przejazdy rowerowe, tworzenie możliwie bezkolizyjnych, ciągłych i bezpośrednich tras rowerowych i pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych i rowerów oraz inne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Jako element uzupełniający projektu (gdzie będzie to zasadne i technicznie możliwe) wsparcie może dotyczyć działań w zakresie obiegu cyrkularnego oraz obejmować elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (np. zielona i niebieska infrastruktura oraz rozwiązania oparte na zasobach przyrody) zgodnie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.

Wysokość środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju wynosi 80 000 000 PLN. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

 1. Działanie 10.6. Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, ogłosił nabór wniosków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, klastry, organizacje badawcze, partnerstwa publiczno-prywatne, uczelnie.

Wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 80% wydatków kwalifikowalnych. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 000 000 PLN.

Wnioski w ramach naboru można składać do 31 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/453.

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone