Aktualnie realizowane kontrakty

Firma Idipsum jest w trakcie realizacji następujących przedsięwzięć:

  • Kontrole trwałości i kontrole projektów realizowanych w ramach I, II i III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz wizyty monitoringowe w ramach III Osi POPC – przeprowadzane na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
  • Kontrole projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Działań 2.19, 4.1 i 4.2 PO WER, projektów własnych Instytucji Pośredniczących PO WER oraz projektów pomocy technicznej – przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Analizy pogłębione wniosków o płatność wraz z dokumentami źródłowymi w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Finansowe kontrole Projektów realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Kontrole trwałości projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” lub/oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – przeprowadzane na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Kontrole projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 – przeprowadzane na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa ramowa).

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone