Zespół ekspertów IDIPSUM oferuje usługi w zakresie kontroli przedsięwzięć współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej a także audytu zewnętrznego, wewnętrznego i audytu działalności statutowej.

Polska jako największy Beneficjent środków z Unii Europejskiej zobligowana jest nie tylko do sprawnego ich rozdysponowywania, równie ważnym elementem systemu szeroko pojętych „funduszy europejskich” jest kontrola poprawności ich wydatkowania. W naszym przekonaniu tylko sprawne połączenie obu aspektów: z jednej strony wydatkowania zaś z drugiej kontroli, pozwoli na osiągnięcie sukcesu jakim z całą pewnością będzie, zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej, rozdysponowanie przeznaczonych dla Polski środków z budżetu Unii Europejskiej.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie uzyskane podczas realizacji audytu oraz ewaluacji projektów unijnych. W związku z tym uznaliśmy, że nasza kadra dysponuje wszelkimi walorami, które konieczne są do skutecznego kontrolowania Beneficjentów, którzy otrzymali środki na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pragniemy podkreślić, że nasze bogate doświadczenie jest atutem, który chcielibyśmy wykorzystać podczas zlecanych nam zadań kontrolnych. Nasi eksperci potrafią kompleksowo ocenić prawidłowość realizowanych projektów. Do każdego zadania przygotowujemy się indywidualnie. Mamy świadomość różnorodności przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zespół kontrolerów jest również selekcjonowany z możliwie najwyższą starannością. Dbamy o to, aby każdy z zespołów kontrolujących posiadał jak najwyższy poziom wiedzy z zakresu programów i poszczególnych priorytetów, w ramach których zostały zlecone nam zadania kontrolne.

Konstruowane przez naszych ekspertów wnioski pokontrolne opracowywane są przy zachowaniu najwyższych standardów. Pragniemy, aby zawarte tam uwagi mogły być wykorzystywane na każdym szczeblu wydatkowania środków unijnych. Mamy świadomość, że tylko spójny i sprawny system jest gwarancją poprawności i jakości wydawania środków z budżetu Unii Europejskiej. Naszym działaniem pragniemy przyczyniać się do utrwalania wizerunku Polski jako wzorowego Beneficjenta środków europejskich. Świadomi celów do jakich wspólnie dążymy stawiamy profesjonalizm jako priorytet naszych działań, gdyż tylko w taki sposób można sprostać wymaganiom jakie oczekiwane są przez Komisję Europejską w zakresie procedur kontrolnych.

Jesteśmy świadomi, że tylko wysoki poziom kontroli pozwoli uniknąć komplikacji jaką może być ewentualny zwrot pozyskanych przez nasz kraj środków europejskich. Chcielibyśmy, aby wypracowane przez naszych ekspertów wzorce kontroli pozwoliły na uniknięcie negatywnych konsekwencji zarówno na poziomie Beneficjentów oraz Instytucji Pośredniczących.

Audyt należy zdefiniować jako działalność niezależną i obiektywną, ma ona na celu przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji.

Audyt w głównej mierze polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. Audyt powinien przyczyniać się do poprawy ich działania, a ponadto pomaga organizacji osiągnąć cele, dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów. W definicję audytu wpisuje się również doradztwo, które dostarczane jest przy okazji innych procesów ocennych.

Prowadząc audyt wewnętrzny zmierzamy do uzyskania podstaw potwierdzających wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych dokumentach związanych z realizowanym projektem. Dokonujemy kompleksowej, obiektywnej oceny prawidłowości realizacji projektu unijnego, wskazujemy ewentualne zagrożenia, doradzamy i wspólnie z Państwem rozwiązujemy problemy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie jednostki naukowe, na które został nałożony przez ustawodawcę obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.0.1620 t.j.), obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi, przeprowadzanemu nie rzadziej niż co 4 lata, podlegają:

 1. jednostki naukowe, które otrzymują środki finansowe na działalność statutową;
 2. projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 000 000 zł;
 3. Centrum Nauki oraz Centrum Rozwoju.

Finansowanie działalności statutowej zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy to:

 1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,
 2. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni,
 3. działalność jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym,
 4. działalność jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów, związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych, w tym funkcjonowania i utrzymania Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

Sposób i tryb przeprowadzania audytu określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011. 207.1237). Ten akt prawny szczegółowo unormował zakres przeprowadzanych audytów. Warto zwrócić uwagę na § 6 i 7 ww. rozporządzenia.

W § 6 określono cele przeprowadzenia audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

 • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 • realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
 • poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Natomiast w § 7 unormowano cele przeprowadzenia audytu jednostki na temat:

 • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
 • poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
 • adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
 • prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie audytu działalności statutowej.
Zapraszamy do kontaktu.