Doświadczenie:

Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli, audytów i weryfikacji wniosków o płatność.

Do tej pory wykonaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji kontraktów obejmujących, m.in.:

  • ponad 800 kontroli projektów konkursowych i pozakonkursowych, kontroli projektów pomocy technicznej, wizyt monitoringowych, kontroli doraźnych na miejscu – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • 900 kontroli projektów realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych
  • ponad 40 kontroli projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • ponad 30 kontroli projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • 46 kontroli projektów konkursowych, realizowanych w ramach osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
  • 4 000 audytów i weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych w projektach zgodnie z uPzp albo zasadą konkurencyjności ze środków krajowych lub europejskich – z dziedziny B+R

Ponadto rozpoczęliśmy realizację kolejnych kontraktów na przeprowadzenie kontroli w ramach programów POWER, POPC, POIR oraz POIŚ.

Jako podmiot stale rozwijający się, zatrudniający najwyższej klasy ekspertów i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu i koordynacji, stale uczestniczymy w przetargach ogłaszanych głównie przez instytucje rządowe, z którymi nawiązujemy owocną współpracę.

Nasze usługi, ze względu na duży zakres działania, kierujemy do podmiotów z całego kraju.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół Idipsum Sp. z o. o.