IDIPSUM (z jez. łac. „razem”) to podmiot o charakterze doradczym, opiniotwórczym, działający w obszarze zarządzania, audytu i kontroli.

IDIPSUM – to zespół ekspertów z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami, kontroli projektów unijnych, audytu projektów unijnych, audytu działalności statutowej, ewaluacji projektów unijnych, weryfikacji realizacji projektów i prowadzonych rozliczeń. Zajmujemy się szeroko rozumianą tematyką doradztwa i weryfikacji, starając się wypracowywać dla naszych Klientów rozwiązania, które będą kojarzone z wysoką jakością oraz rezultatem adekwatnym do nakładów.

IDIPSUM jako marka zobowiązuje nas do usług na najwyższym poziomie. Profesjonalna kadra pozwoliła nam na stworzenie narzędzi, które z powodzeniem wykorzystywane są w ciągle zmieniającej się gospodarce. Rozwijamy się RAZEM z Państwem i RAZEM osiągamy sukcesy.

Nasza siedziba mieści się w Lublinie, ale ze swoimi usługami docieramy do wszystkich zakątków Polski i Europy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Doświadczenie:

Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli i audytów, ale również szkoleń i doradztwa w zakresie projektów unijnych.

Do tej pory wykonaliśmy, m.in.:

  • w roku 2015 – ponad 40 kontroli projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • w latach 2015-2016 – ponad 500 audytów wydatków w ramach projektów systemowych (B+R).

Obecnie realizujemy również niemal 400 kontroli projektów, realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych, międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych oraz programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Prowadzimy również szkolenia otwarte i zamknięte, w szczególności dotyczące zasad kwalifikowania wydatków w ramach zewnętrznych źródeł finansowania oraz gospodarności wydatków (m.in. zasada konkurencyjności czy prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą PZP).

Oferujemy także usługi doradztwa technicznego dla Beneficjentów projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych.

Realizujemy usługi z zakresu zarządzania projektami, pełnienia funkcji inżyniera projektu, świadczymy wsparcie na rzecz prawidłowego udzielania zamówień publicznych, realizowania zasady konkurencyjności. W ramach naszych usług świadczymy klientom wsparcie w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, w szczególności w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych. Oferta nie dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ze względu na potencjalne wystąpienie konfliktu interesów nie świadczymy usług komercyjnych na rzecz podmiotów realizujących takie projekty.

Naszą ofertę, ze względu na duży zakres działania, kierujemy do podmiotów z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.